POLSK DIALOG

Polsk Dialog (Polski Dialog) er et informasjons- og integreringsprosjekt ledet av Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet (MiA). Prosjektet er rettet mot polske innvandrere, som utgjør den desidert største innvandrergruppen i Norge. Gjennom ulike tiltak som veiledning og informasjonsformidling jobber vi for at deltakere utløser egne ressurser og og får økt kontroll  over egen situasjon. Våre tiltak er både språk- og kulturell tilpasset. Målet er at polske innvandrere kan delta i samfunns- og arbeidsliv på en likeverdig måte. Vi fremmer medvirkning og viser vei til demokratisk deltakelse både i et lokalmiljø og i storsamfunnet. 

For aktuelle aktiviteter og tiltak sjekk Facebook siden vår.

Som en del av prosjektet ble Polsk Nettverksforum etablert i 2020. Det er et nettverk for polske ressurspersoner og frivillige organisasjoner som jobber med integrering i Norge. Polsk Nettverksforum har fokus på dialog og samarbeid. Nettverket har deltakere fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. 

Sammen skaper vi en arena for erfaringsutveksling, kompetanseheving og dialog med norske offentlige og frivillige organisasjoner som vil øke sin kunnskap om polakkers liv i Norge. De vil også nå ut til flere med sine tiltak. Samtidig styrker vi rollen til polske frivillige organisasjoner og ressurspersoner i integreringsarbeidet. Dette samsvarer med regjeringens strategi for ‘Hverdagsintegrering’, 2021-2024.

Gjennom jevnlige møter og samlinger jobber vi sammen for å øke representasjonen og integreringen av polske innvandrere i Norge. Vi har gjennomført flere dialogmøter med bl.a. statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Nancy L. Herz, Arbeidsinnvandrerutvalget, Arbeidstilsynet, Bufdir, JURK, Fair Play Bygg, FHI og helsemyndighetene.

Illustrasjonen presenterer Polsk Nettverksforum og måten den opererer på.

Prosjektet er støttet av IMDi, og har pågått siden 2019.